Institutions Goverened by S. S. Jain Subodh Shiksha Samiti, Jaipur

S.S. Jain Subodh P.G. (Autonomous) College 

Rambagh Circle, Jaipur 

S.S. Jain Subodh Commerce and Arts College 

Rambagh Circle, Jaipur 

S.S. Jain Subodh MCA Institute 

Rambagh Circle, Jaipur 

S.S. Jain Subodh P.G. Mahila Mahavidyalaya 

Rambagh Circle, Jaipur 

Subodh Public School 

Rambagh Circle, Jaipur 

Subodh Institute of IT 

Rambagh Circle, Jaipur 

S.S. Jain Subodh Senior Secondary School 

Bapu Bazar, Jaipur 

S.S. Jain Subodh Girls’ Senior Secondary School 

Sanganeri Gate, Jaipur 

Late Sh. Sirahmal Bumb Smriti Udyogshala 

Rambagh Circle, Jaipur 

10 

S.S. Jain Subodh Girls P.G. College 

Airport Road, Sanganer, Jaipur 

11 

Subodh Public School 

Airport Road, Sanganer, Jaipur 

12 

S.S. Jain Subodh Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya 

Airport Road, Sanganer, Jaipur 

13 

S.S. Jain Subodh P.G. College Womens’ Hostel 

Airport Road, Sanganer, Jaipur 

14 

S.S. Jain Subodh Girls’ Hostel 

Airport Road, Sanganer, Jaipur 

15 

S.S. Jain Subodh Law College 

Mansarovar, Jaipur 

16 

S.S. Jain Subodh Management Institute 

Mansarovar, Jaipur 

17 

S.S. Jain Subodh Boys Hostel 

Mansarovar, Jaipur 

18 

S.S. Jain Subodh College of Global Excellence 

Sitapura, Jaipur 

19 Subodh Private ITI Sitapura, Jaipur 
20 S.S. Jain Subodh Play School Dev Nagar, Jaipur

Copyright © S.S. Jain Subodh Girls P.G. College, Sanganer. All Right Reserved.