0141 2793594, 2793595
Airport Road, Terminal - I, Budhsinghpura, Sanganer, Jaipur-302029